Mimoriadna kombinácia výnosu, rizika a likvidity

Financie v bezpečí a po ruke

Zhodnocujte svoje peniaze bez limitov s odhadovaným výnosom 5,6 % ročne viazaným na základnú úrokovú sadzbu ČNB. Obchodovanie na dennej bázi, prostriedky bežne do 3 pracovných dní na účte, pokiaľ ich budete potrebovať. Všetko je možné zariadiť online. 

Prečo investovať do fondu MONETIKA

Odhadovaný výnos 5,6 % ročne

Výnos je viazaný na základnú úrokovú sadzbu ČNB. Fond tak predstavuje vhodnú alternatívu ku sporiacim účtom a termínovaným vkladom. 

Bezpečie

Fond dosahuje na sedemstupňovej škále rizikovosti SRI najnižšej  možnej hodnoty 1. Pre porovnanie - akciové fondy sú obvykle hodnotené stupňom 5-6, realitné fondy stupňom 2. 

Peniaze vždy po ruke
Peniaze bežne do 3 pracovných dní na účte, keď ich budete potrebovať. Zároveň sa dá všetko vybaviť online. 

Výška vkladu bez obmedzení

Nezáleží na tom, či máte k dispozícii stokorunáčky alebo milióny. Zatiaľ čo banky pri sporení obvykle obmedzujú čiastku, na ktorú sa vzťahuje vyššie úročenie, fond MONETIKA zhodnocuje maximálnou možnou mierou vždy celú investíciu bez ohľadu na jej objem.

Pre jednotlivcov, SVJ i firmy

Náš fond je vhodný pre každého, kto chce výhodne zhodnocovať svoje voľné prostriedky – od fyzických osôb, až po firmy, obce, nadácie či spoločenstvá vlastníkov jednotiek. Jednorazový aj pravidelný vklad už od 100 Kč.

Možnosť daňového zvýhodnenia

Na rozdiel od bankových sporiacich účtov či termínovaných vkladov sú investície do fondu MONETIKA po splnení časového testu oslobodené od dane z príjmu.

K dostaniu u našich finančných partnerov

Investičná stratégia

MONETIKA ako otvorený podielový fond môže na finančnom trhu investovať vždy do aktív, ktoré sú v danej trhovej situácii najvýhodnejšie. Cieľom fondu je dosahovať zhodnotenie na úrovni dvojtýždňovej repo sadzby Českej národnej banky zníženej o odhadované náklady spojené s činnosťou fondu.

Fond na zhodnocovanie prostriedkov využíva nasledujúce investičné nástroje:

Repo operácie

Repo operácie sú jedným z nástrojov menovej politiky, prostredníctvom ktorých ČNB dodáva a sťahuje likviditu od komerčných bánk a ovplyvňuje tak vývoj úrokových sadzieb v ekonomike. Vzhľadom na situáciu na trhu ide v súčasnosti o najvyužívanejší nástroj v rámci investičnej stratégie fondu MONETIKA.

Termínované depozitné vklady

Termínované vklady sa dojednávajú na dobu určitú s pevne daným úrokom, ktorý sa po celú dobu trvania vkladu nemení. Výhodou ich využitia v rámci investičnej stratégie je, že fondu umožňujú držať vyšší výnos po dlhšiu dobu.

Overnight depozita

Finančné domy si týmto spôsobom ukladajú prebytočnú likviditu na krátky úsek medzi koncom predchádzajúceho obchodného dňa a začiatkom dňa nasledujúceho. ČNB tieto vklady úročia diskontnou sadzbou.

Graf vývoja hodnoty podielového listu MONETIKA fond, OPF - CZK

Graf vývoja hodnoty podielového listu MONETIKA fond, OPF - PROFI

   MONETIKA, otvorený podielový fond môže investovať viac ako 35 % čistej hodnoty aktív fondu do investičných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré vydal alebo za ktoré prevzal záruku štát, územný samosprávny celok členského štátu alebo medzinárodnej finančnej organizácie, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom vydaným Českou republikou, Nemeckom, Slovenskom, Rakúskom a Poľskom.

   Informácie o fonde

   CZK
   PROFI
   Typ fondu špeciálny fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond
   Obhospodarovateľ fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitár Česká spořitelna a.s.
   Auditor Audit One s.r.o.
   Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
   Doporučený investičný horizont

   1 rok a viac

   Minimálna investícia 100 Kč
   ISIN CZ0008477379
   Mena fondu CZK
   Vstupný poplatok Maximálne 1 % z hodnoty investície
   Výstupný poplatok 0 %
   Poplatok za obhospodarovanie 0,35%
   Poplatok za administráciu 0,05%
   Typ fondu špeciálny fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond
   Obhospodarovateľ fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitár Česká spořitelna a.s.
   Auditor Audit One s.r.o.
   Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
   Doporučený investičný horizont

   1 rok a více

   Minimálna investícia 10 000 000 Kč
   ISIN CZ0008477361
   Mena fondu CZK
   Vstupný poplatok neuplatňuje sa
   Výstupný poplatok neuplatňuje sa
   Poplatok za obhospodarovanie 0,05%
   Poplatok za administráciu 0,05%

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   PROFI

   február 2024

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 29.2.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,46% --
   3M 1,44% 0,48%
   6M 3,01% 0,50%
   12M 6,27% 0,52%
   za kalendárny rok 1,07% 0,53%
   od vzniku fondu 9,57% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 29.2.2024 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,9572 CZK
   Fondový kapitál 5 193 762 310,78 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 474 005 679ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 605 424 903ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 131 419 224ks
   Údaje k dátumu 01.02.2024 - 29.02.2024 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 23 462 360ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 17 395 339ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 256 445 600,70 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 190 144 882,63 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 29.2.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 709 661 844,46 CZK
   Aktíva celkom 5 739 287 682,89 CZK

   január 2024

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.1.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,61% --
   3M 1,49% 0,50%
   6M 3,08% 0,51%
   12M 6,29% 0,52%
   za kalendárny rok 0,61% 0,61%
   od vzniku fondu 9,08% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.1.2024 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,9075 CZK
   Fondový kapitál 5 104 051 858,92 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 467 938 658ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 581 962 543ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 114 023 885ks
   Údaje k dátumu 01.01.2024 - 31.01.2024 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 29 997 776ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 12 850 730ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 326 390 750,05 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 139 832 918,25 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 628 187 436,74 CZK
   Aktíva celkom 5 671 215 624,71 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,03%
   Ostatní 99,97%

   december 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 28.12.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,51% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,13% 0,52%
   12M 6,34% 0,53%
   za kalendárny rok 6,32% 0,53%
   od vzniku fondu 8,42% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 28.12.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,8416 CZK
   Fondový kapitál 4 892 032 438,09 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 450 791 612ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 551 964 767ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 101 173 155ks
   Údaje k dátumu 01.12.2023 - 28.12.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 30 179 967ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 12 527 535ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 326 717 326,54 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 135 571 150,06 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.12.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 451 757 943,00 CZK
   Aktíva celkom 5 482 958 595,12 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,75%
   Ostatní 99,25%

   november 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.11.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,51% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,14% 0,52%
   12M 6,34% 0,53%
   za kalendárny rok 5,93% 0,54%
   od vzniku fondu 8,02% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.11.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,8017 CZK
   Fondový kapitál 4 678 657 386,21 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 433 139 180ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 521 784 800ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 88 645 620ks
   Údaje k dátumu 01.11.2023 - 30.11.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 31 884 728ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 15 356 708ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 343 454 205,01 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 165 435 885,76 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 067 391 909,34 CZK
   Aktíva celkom 5 099 135 894,29 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,35%
   Ostatní 99,65%

   október 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.10.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,54% --
   3M 1,56% 0,52%
   6M 3,18% 0,53%
   12M 6,50% 0,54%
   za kalendárny rok 5,39% 0,54%
   od vzniku fondu 7,47% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.10.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,7469 CZK
   Fondový kapitál 4 477 297 694,61 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 416 611 160ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 489 900 072ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 73 288 912ks
   Údaje k dátumu 01.10.2023 - 31.10.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 35 644 743ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 11 206 812ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 381 993 134,12 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 120 080 041,04 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 859 938 447,04 CZK
   Aktíva celkom 4 901 934 282,58 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,38%
   Ostatní 99,62%

   september 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,49% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,12% 0,52%
   12M 6,45% 0,54%
   za kalendárny rok 4,82% 0,54%
   od vzniku fondu 6,89% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.9.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,6892 CZK
   Fondový kapitál 4 192 746 001,35 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 392 173 229ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 454 255 329ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 62 082 100ks
   Údaje k dátumu 01.09.2023 - 30.09.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 27 813 531ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 9 465 169ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 296 550 665,21 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 100 908 368,53 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 518 115 243,26 CZK
   Aktíva celkom 4 547 441 086,01 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,17%
   Ostatní 99,83%

   august 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,56% 0,52%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 4,31% 0,54%
   od vzniku fondu 6,37% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.8.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,6370 CZK
   Fondový kapitál 3 976 374 699,02 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 373 824 867ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 426 441 798ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 52 616 931ks
   Údaje k dátumu 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 31 358 350ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 429 860ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 332 696 428,63 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 89 389 102,88 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 308 558 915,90 CZK
   Aktíva celkom 4 324 484 068,57 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,33%
   Ostatní 99,67%

   júl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,52% --
   3M 1,59% 0,53%
   6M 3,12% 0,52%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,77% 0,54%
   od vzniku fondu 5,81% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.7.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,5814 CZK
   Fondový kapitál 3 712 965 171,24 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 350 896 377ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 395 083 448ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 44 187 071ks
   Údaje k dátumu 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 29 462 831ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 012 652ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 311 039 288,57 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 84 554 970,51 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 002 169 404,43 CZK
   Aktíva celkom 4 009 647 282,00 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,18%
   Ostatní 99,82%

   jún 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,51% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,23% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,23% 0,54%
   od vzniku fondu 5,26% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.6.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,5264 CZK
   Fondový kapitál 3 467 890 190,23 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 329 446 198ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 365 620 617ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 36 174 419ks
   Údaje k dátumu 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 38 326 245ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 560 439ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 402 374 432,79 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 89 863 942,35 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 746 063 046,11 CZK
   Aktíva celkom 3 778 843 691,57 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,17%
   Ostatní 99,83%

   máj 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.5.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,56% --
   3M 1,57% 0,52%
   6M 3,11% 0,52%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 2,70% 0,54%
   od vzniku fondu 4,73% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.5.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,4732 CZK
   Fondový kapitál 3 138 623 835,64 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 299 680 392ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 327 294 372ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 27 613 980ks
   Údaje k dátumu 01.05.2023 - 31.05.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 31 931 002ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 6 529 110ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 334 585 437,32 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 68 174 764,45 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
   Aktíva celkom 3 415 742 035,69 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,23%
   Ostatní 99,77%

   apríl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,50% 0,50%
   6M 3,22% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 2,14% 0,53%
   od vzniku fondu 4,15% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.4.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,4153 CZK
   Fondový kapitál 2 857 651 050,81 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 274 278 500ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 295 363 370ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 21 084 870ks
   Údaje k dátumu 01.04.2023 - 30.04.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 33 311 748ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 4 531 927ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 346 153 004,50 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 47 065 213,45 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
   Aktíva celkom 3 085 770 743,31 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,19%
   Ostatní 99,81%

   marec 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,65% 0,55%
   6M 3,23% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 1,65% 0,55%
   od vzniku fondu 3,66% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.3.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,3660 CZK
   Fondový kapitál 2 544 845 487,03 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 245 498 679ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 262 051 622ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 16 552 943ks
   Údaje k dátumu 01.03.2023 - 31.03.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 38 628 822ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 5 714 938ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 399 333 766,56 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 59 088 814,67 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
   Aktíva celkom 2 813 858 287,32 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,29%
   Ostatní 99,71%

   február 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,51% 0,50%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 1,11% 0,56%
   od vzniku fondu 3,11% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 28.2.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,3109 CZK
   Fondový kapitál 2 191 950 938,87 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 212 584 795ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 223 422 800ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 10 838 005ks
   Údaje k dátumu 01.02.2023 - 28.02.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 35 903 389ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 271 431ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 369 151 638,75 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 33 643 911,30 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
   Aktíva celkom 2 393 895 053,75 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 1,38%
   Ostatní 98,62%

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,63% --
   3M 1,69% 0,56%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 0,63% 0,63%
   od vzniku fondu 2,62% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.1.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,2616 CZK
   Fondový kapitál 1 846 598 624,00 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 179 952 837ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 187 519 411ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 7 566 574ks
   Údaje k dátumu 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 35 805 914ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 834 592ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 366 556 259,24 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 39 266 655,63 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktíva celkom 2 034 501 334,93 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 11,50%
   Ostatní 88,50%

   február 2024

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 29.2.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,48% --
   3M 1,52% 0,51%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 6,60% 0,55%
   za kalendárny rok 1,12% 0,56%
   od vzniku fondu 10,05% 0,56%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 29.2.2024 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 11,0054 CZK
   Fondový kapitál 515 899 533,68 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 46 876 938ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 77 658 935ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 30 781 997ks
   Údaje k dátumu 01.02.2024 - 29.02.2024 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 392 309ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 368 881ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 15 268 213,99 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 26 000 045,04 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 29.2.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 709 661 844,46 CZK
   Aktíva celkom 5 739 287 682,89 CZK

   január 2024

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.1.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,64% --
   3M 1,57% 0,52%
   6M 3,24% 0,54%
   12M 6,63% 0,55%
   za kalendárny rok 0,64% 0,64%
   od vzniku fondu 9,53% 0,56%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.1.2024 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,9529 CZK
   Fondový kapitál 524 135 577,82 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 47 853 510ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 76 266 626ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 28 413 116ks
   Údaje k dátumu 01.01.2024 - 31.01.2024 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 4 593 196ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 119 072ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 50 214 602,92 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 88 798 282,48 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 628 187 436,74 CZK
   Aktíva celkom 5 671 215 624,71 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,03%
   Ostatní 99,97%

   december 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 28.12.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 1,62% 0,54%
   6M 3,29% 0,55%
   12M 6,66% 0,56%
   za kalendárny rok 6,65% 0,55%
   od vzniku fondu 8,83% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 28.12.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,8830 CZK
   Fondový kapitál 559 725 505,03 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 51 379 386ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 71 673 430ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 20 294 044ks
   Údaje k dátumu 01.12.2023 - 28.12.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 17 107 103ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 585 448ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 185 723 952,38 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 17 230 012,07 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.12.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 451 757 943,00 CZK
   Aktíva celkom 5 482 958 595,12 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,75%
   Ostatní 99,25%

   november 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 30.11.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 1,62% 0,54%
   6M 3,29% 0,55%
   12M 6,67% 0,56%
   za kalendárny rok 6,23% 0,57%
   od vzniku fondu 8,41% 0,56%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 30.11.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,8410 CZK
   Fondový kapitál 388 734 523,13 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 35 857 731ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 54 566 327ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 18 708 596ks
   Údaje k dátumu 01.11.2023 - 30.11.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 745 585ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 372 056ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 8 044 360,58 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 4 030 152,70 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 5 067 391 909,34 CZK
   Aktíva celkom 5 099 135 894,29 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,35%
   Ostatní 99,65%

   október 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.10.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,57% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 3,34% 0,56%
   12M 6,82% 0,57%
   za kalendárny rok 5,67% 0,57%
   od vzniku fondu 7,83% 0,56%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.10.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,7834 CZK
   Fondový kapitál 382 640 752,43 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 35 484 202ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 53 820 742ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 18 336 540ks
   Údaje k dátumu 01.10.2023 - 31.10.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 243 596ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 97 807ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 56 400 035,26 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 1 051 023,17 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 859 938 447,04 CZK
   Aktíva celkom 4 901 934 282,58 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,38%
   Ostatní 99,62%

   september 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 30.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,52% --
   3M 1,62% 0,54%
   6M 3,28% 0,55%
   12M 6,78% 0,56%
   za kalendárny rok 5,08% 0,56%
   od vzniku fondu 7,23% 0,56%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 30.9.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,7228 CZK
   Fondový kapitál 325 369 241,91 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 30 338 413ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 48 577 146ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 18 238 733ks
   Údaje k dátumu 01.09.2023 - 30.09.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 190ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 800 711ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 2 035,89 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 8 562 261,64 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 518 115 243,26 CZK
   Aktíva celkom 4 547 441 086,01 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,17%
   Ostatní 99,83%

   august 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,55% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 3,33% 0,55%
   12M 6,68% 0,56%
   za kalendárny rok 4,54% 0,57%
   od vzniku fondu 6,68% 0,56%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.8.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,6678 CZK
   Fondový kapitál 332 184 216,88 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 31 138 934ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 48 576 956ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 17 438 022ks
   Údaje k dátumu 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 000 495ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 121 077ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 53 099 987,25 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 11 950 044,92 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 308 558 915,90 CZK
   Aktíva celkom 4 324 484 068,57 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,33%
   Ostatní 99,67%

   júl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,55% --
   3M 1,67% 0,56%
   6M 3,28% 0,55%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,96% 0,57%
   od vzniku fondu 6,09% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.7.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,6093 CZK
   Fondový kapitál 289 204 233,19 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 27 259 516ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 43 576 461ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 16 316 945ks
   Údaje k dátumu 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 943 734ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 47 387ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 9 999 994,21 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 500 008,67 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 002 169 404,43 CZK
   Aktíva celkom 4 009 647 282,00 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,18%
   Ostatní 99,82%

   jún 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 1,63% 0,54%
   6M 3,40% 0,57%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,40% 0,57%
   od vzniku fondu 5,52% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 30.6.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,5516 CZK
   Fondový kapitál 278 172 855,88 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 26 363 169ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 42 632 727ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 16 269 558ks
   Údaje k dátumu 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 794 192ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 935 893ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 61 113 977,46 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 30 900 059,85 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 746 063 046,11 CZK
   Aktíva celkom 3 778 843 691,57 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,17%
   Ostatní 99,83%

   máj 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.5.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,58% --
   3M 1,66% 0,55%
   6M 3,27% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 2,85% 0,57%
   od vzniku fondu 4,96% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.5.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,4955 CZK
   Fondový kapitál 246 695 577,61 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 23 504 870ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 36 838 535ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 13 333 665ks
   Údaje k dátumu 01.05.2023 - 31.05.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 4 956 660ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 543 756ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 51 899 972,02 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 5 680 017,25 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
   Aktíva celkom 3 415 742 035,69 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,23%
   Ostatní 99,77%

   apríl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,51% --
   3M 1,58% 0,53%
   6M 3,36% 0,56%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 2,25% 0,56%
   od vzniku fondu 4,35% 0,54%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 30.4.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,4346 CZK
   Fondový kapitál 199 287 224,41 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 19 091 966ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 31 881 875ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 12 789 909ks
   Údaje k dátumu 01.04.2023 - 30.04.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 2 469 297ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 5 906 404ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 25 699 980,73 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 61 367 421,74 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
   Aktíva celkom 3 085 770 743,31 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,19%
   Ostatní 99,81%

   marec 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,56% --
   3M 1,74% 0,58%
   6M 3,38% 0,56%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 1,74% 0,58%
   od vzniku fondu 3,82% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.3.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,3821 CZK
   Fondový kapitál 233 898 960,49 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 22 529 073ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 29 412 578ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 883 505ks
   Údaje k dátumu 01.03.2023 - 31.03.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 10 281 003ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 962 397ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 106 399 937,88 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 30 700 014,56 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
   Aktíva celkom 2 813 858 287,32 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,29%
   Ostatní 99,71%

   február 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,51% --
   3M 1,58% 0,53%
   6M 3,24% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 1,17% 0,58%
   od vzniku fondu 3,24% 0,54%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 28.2.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,3241 CZK
   Fondový kapitál 157 034 083,54 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 15 210 467ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 19 131 575ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 3 921 108ks
   Údaje k dátumu 01.02.2023 - 28.02.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 4 847 896ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 592 982ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 49 999 986,94 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 26 700 023,12 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
   Aktíva celkom 2 393 895 053,75 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 1,38%
   Ostatní 98,62%

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,66% --
   3M 1,75% 0,58%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 0,66% 0,66%
   od vzniku fondu 2,72% 0,54%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.1.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,2720 CZK
   Fondový kapitál 133 079 028,49 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 12 955 553ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 14 283 679ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 328 126ks
   Údaje k dátumu 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 792 261ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 993 101ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 8 099 997,24 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 10 153 365,31 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktíva celkom 2 034 501 334,93 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 11,50%
   Ostatní 88,50%

   Dokumenty na stiahnutie

   CZK
   PROFI

   Chcem získať viac informácií