Právní upozornění

Právní upozornění

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice i výnosů z ní podléhá riziku jejího kolísání, hodnota může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Nejedná se o investiční doporučení ani nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“), které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a Společností je finanční arbitr ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz. Internetové stránky finančního arbitra jsou www.finarbitr.cz.

Zásady e-mailové komunikace obchodní společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s

E-mailová komunikace odesílaná obchodní společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO: 041 58 911, se sídlem U Zvonařky 291/3, Praha 2, 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20668 (dále jen „Společnost“), včetně k ní připojených dokumentů, může být důvěrná a je určena pouze jejím adresátům. Nejste-li adresátem a obdržíte-li e-mailovou zprávu od Společnosti, neprodleně informujte Společnost, obsah i s přílohami a kopiemi vymažte ze svého systému a zprávu dále nijak neužívejte. Vzhledem k tomu, že sítě elektronických komunikací nejsou pod přímou kontrolou Společnosti, Společnost neodpovídá za případnou škodu způsobenou přenosem e-mailových zpráv.V případě, že je e-mailová zpráva součástí jednání o smlouvě, má Společnost právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje Společnost toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy není Společnost jakoukoli její nabídkou vázána. Závaznou se nabídka či návrh na uzavření smlouvy obsažený v e-mailové zprávě stává, teprve pokud budou dohodnuty veškeré podmínky smlouvy, která má být uzavřena.Společnost, jakožto odesílatel si vyhrazuje právo posledních připomínek, a to i v případech nepodstatných změn učiněných druhou stranou. Smlouva bude uzavřena, až bude její písemné vyhotovení podepsáno příslušnými smluvními stranami. Veškeré výdaje a náklady v souvislosti s jakýmkoliv jednáním a/nebo uzavřením smlouvy nese každá smluvní strana samostatné, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to i v případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude uzavřena písemná smlouva týkající se obsahu uvedeného v e-mailové zprávě.