Investičná alternatíva ku sporiacemu účtu pre firmy i jednotlivcov.

Investičná alternatíva k eurovým sporiacim účtom

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá bez limitov s predpokladaným výnosom 3% p.a. viazaným na depozitnú sadzbu Európskej centrálnej banky. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom. Všetko navyše aj online.

Prečo investovať do fondu EUROMONETIKA

Výnos až 3 % p.a.

Výkonnosť fondu je naviazaná na vývoj depozitnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB), ktorou ECB úročí úložky komerčných bánk eurozóny. Očakávaný cieľový výnos fondu je pri súčasnej 4% úrovni depozitnej sadzby ECB 3 % ročne.

Pre firmy i jednotlivcov

Fond je vhodný pre drobných sporiteľov a investorov, ktorí chcú výhodne zhodnocovať svoje voľné eurové prostriedky. Či už sú to české firmy, ktoré generujú aspoň časť svojich príjmov v eurách, alebo domácnosti a jednotlivci s úsporami v európskej jednotnej mene.

Investičná alternatíva k sporiacim účtom

Banky často obmedzujú svojich klientov výškou čiastky, na ktorú sa vzťahuje vyššie úročenie. Jedinou podmienkou EUROMONETIKY je investícia v hodnote aspoň 20 euro. Fond potom zhodnotí investíciu bez ohľadu na jej objem. 

Peniaze vždy po ruke

Svoje peniaze budete mať v prípade potreby späť na svojom účte obvykle do 3 pracovných dní. Zároveň sa dá všetko vybaviť online.

Minimálne riziko 

Fond dosahuje na sedemstupňovej škále rizikovosti investičných produktov (SRI) najnižšiu možnú hodnotu 1. Pre porovnanie – akciové fondy sú obvykle hodnotené stupňom 5–6 a nehnuteľnostné fondy stupňom 2.

Možnosť daňového zvýhodnenia

Zatiaľ čo úrok z bankových účtov podlieha 15% dani z príjmov, u EUROMONETIKY je možné po splnení určitých podmienok odložiť daňové povinnosti (tzv. „časový test“).

Investičná stratégia

EUROMONETIKA ako otvorený podielový fond môže
na finančnom trhu investovať vždy do aktív, ktoré sú
v danej trhovej situácii najvýhodnejšie. Cieľom fondu
je dosahovať zhodnotenie na úrovni depozitnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB), ktorú ECB úročí úložky komerčných bánk eurozóny.

Fond na zhodnocovanie prostriedkov využíva najmä nasledujúce investičné nástroje:

Termínované depozitné vklady

Termínované vklady sa dojednávajú na dobu určitú s pevne daným úrokom, ktorý sa po celú dobu trvania vkladu nemení. Výhodou ich využitia v rámci investičnej stratégie je, že fondu umožňujú držať vyšší výnos po dlhšiu dobu.

Overnight depozita

Finančné domy si týmto spôsobom ukladajú prebytočnú likviditu na krátky úsek medzi koncom predchádzajúceho obchodného dňa a začiatkom dňa nasledujúceho. ECB tieto vklady úročí diskontnou sadzbou.

Graf vývoja hodnoty podielového listu EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, trieda EUR

Graf vývoja hodnoty podielového listu EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, trieda EUR Invest

   EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, môže investovať viac ako 35 % čistej hodnoty aktív fondu do investičných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré vydal alebo za ktoré prevzal záruku štát, územný samosprávny celok členského štátu alebo medzinárodnej finančnej organizácie, ktorej členom je jeden alebo viacerých členských štátov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom vydaným Českou republikou, Poľskom a jednotlivými krajinami eurozóny.

   Informácie o fondu

   EUR
   EUR INVEST
   Typ fondu štandardný fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond
   Obhospodarovateľ fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu

   INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

   Depozitár Česká spořitelna, a.s.
   Auditor AUDIT ONE s.r.o.
   Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
   Doporučený investičný horizont

   1 rok a více

   Minimálna investícia 20 EUR
   ISIN CZ0008478005
   Mena fondu EUR
   Vstupný poplatek max. 0,50 % z hodnoty investície
   Výstupný poplatek 0 %
   Poplatok za obhospodarovanie 0,35 %
   Poplatok za administráciu 0,05 %
   Typ fondu standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
   Obhospodarovateľ fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitár Česká spořitelna, a.s.
   Auditor Compllex, s.r.o.
   Frekvencia oceňovania a obchodovania denní
   Doporučený investičný horizont

   1 rok a více

   Minimálna investícia 400 000 EUR
   ISIN CZ0008478013
   Mena fondu EUR
   Vstupný poplatek neuplatňuje sa
   Výstupný poplatek neuplatňuje sa
   Poplatok za obhospodarovanie 0,10 %
   Poplatok za administráciu 0,05 %

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   EUR
   EUR Invest

   február 2024

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 29.2.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,31% --
   3M 0,47% 0,16%
   6M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 0,47% 0,24%
   od vzniku fondu 0,47% 0,47%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 29.2.2024 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 10,0473 EUR
   Fondový kapitál 107 505,70 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 700ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 10 700ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.02.2024 - 29.02.2024 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 6 473ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 64 934,31 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 29.2.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 107 472,73 EUR
   Aktíva celkom 108 889,71 EUR
   Z toho:
   Vklady v bankách 98,82%
   Ostatní 1,18%

   január 2024

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.1.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,16% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 0,16% 0,16%
   od vzniku fondu 0,16% 0,16%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.1.2024 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 10,0161 EUR
   Fondový kapitál 42 337,99 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 227ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 4 227ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.01.2024 - 31.01.2024 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 4 227ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 42 298,85 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2024 (celý fond)
   Fondový kapitál 42 348,05 EUR
   Aktíva celkom 42 863,37 EUR
   Z toho:
   Vklady v bankách 98,92%
   Ostatní 1,08%

   Dokumenty na stiahnutie 

   EUR
   EUR INVEST

   Chcem získať viac informácií