1,1449 CZK

aktuální hodnota investiční akcie ke dni 30.04.2024

329 mil. CZK

fondový kapitál k 30.04.2024

O fondu

OK Smart Opportunity podfond je investiční fond, který není určen ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nýbrž od kvalifikovaných investorů s pokročilými znalostmi s investováním.

Do takového fondu lze investovat pouze v případě, že si je investor vědom rizik, které s sebou investice do fondu přináší a splní limit pro minimální výši investice.  Minimální doporučený investiční horizont je alespoň 5 let. Investor by tedy měl mít vždy k dispozici jiná likvidní aktiva, než jsou investiční akcie investičního fondu.

Investičním cílem podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při signifikantně redukované volatilitě a poklesech.

Informace o fondu

Broker Consulting FKI SICAV, a.s,  podfond OK Smart Opportunity

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář

Česká spořitelna a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Regulace a právní řád

ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF)

Frekvence oceňování a obchodování

oceňování měsíčně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, obchodování měsíčně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií

Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak

Číslo účtu podfondu

100056132/0800

ISIN (třída OK Smart Opportunity A)

CZ0008045226

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

3%

Výstupní poplatek

výstupní poplatek se liší v návaznosti na dobu doručení žádosti o odkoupení investičních akcií a na celkovou hodnotu investičních akcií, o jejichž odkup je žádáno – detailně viz Sazebník poplatků

Poplatek za obhospodařování

1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu

Poplatek za administraci

600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu, podle toho, která z částek bude vyšší

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting SICAV

Dokumenty ke stažení