Obchodní podmínky pro vydávání
a odkupování cenných papírů

(OP-VOPL-2301) (účinné ode dne 1. ledna 2023)

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE A SDĚLENÍ PRO ÚČELY UZAVÍRÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV

(1) Informace o Společnosti: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO: 041 58 911, se sídlem U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20668. Klientská linka: (+420) 233 334 990, e-mail: info@investika.cz, internetové stránky: www.investika.cz.

(2) Hlavní předmět podnikání: Činnost investiční společnosti podle zák. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v obhospodařování investičních fondů, které jsou: a) speciálními fondy, b) fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání.

(3) Poskytované služby: Kolektivní investování prostřednictvím konkrétních Investičních fondů, jejichž cílem je dosáhnout zhodnocení vložených prostředků Investorů v rámci investiční strategie uvedené ve statutu příslušného Investičního fondu.

(4) Způsob výpočtu ceny služby: Viz sazebník poplatků příslušného Investičního fondu.

(5) Způsob platby a způsob dodání nebo plnění: Způsob platby je vždy bezhotovostní a je dohodnut ve Smlouvě. Nevyplývá-li ze statutu příslušného Investičního fondu pro Společnost něco jiného, vydá Klientovi Cenné papíry do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne stanovení aktuální hodnoty Cenných papírů, není-li ve statutu konkrétního Investičního fondu uvedeno jinak, a předá je do majetku Klienta jejich připsáním na jeho majetkový účet. Cenné papíry nelze vydat, nedošlo-li k připsání peněžních prostředků na účet příslušného Investičního fondu obhospodařovaného a/nebo administrovaného Společností. Vydání Cenných papírů může být za podmínek stanovených Zákonem a statutem Investičního fondu pozastaveno.

(6) Náklady na dodání plnění: Uzavření smlouvy není spojeno se zvláštními náklady, kromě případných nákladů na ověření podpisu a totožnosti Klienta a poštovného v souvislosti s doručením podepsané Smlouvy Společnosti.

(7) Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, vyřizování reklamací a stížností: Klient je oprávněn svá práva z vadného plnění Společnosti uplatnit dle Reklamačního řádu Společnosti, který stanoví podmínky pro uplatňování těchto práv, a který je k dispozici zde: https://c.investika.cz/files/reklamacni_rad.pdf. Klient je oprávněn obrátit se také na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka.

(8) Doba závaznosti Smlouvy: Smlouva zavazuje smluvní strany nejméně po dobu, po kterou je Klient Investorem Investičního fondu, tedy po dobu, po kterou vlastní alespoň jeden Cenný papír.

(9) Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření: Digitální obsah je veřejně dostupný na internetových stránkách Společnosti: https://www.investika.cz. V příslušné sekci konkrétního Investičního fondu jsou veřejně k dispozici základní dokumenty týkající se Společnosti a související s touto Smlouvou, a to ve formátu PDF.

(10) Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem: Pro přístup k digitálnímu obsahu dostupnému veřejně na internetových stránkách Společnosti (https://www.investika.cz) je třeba mít přístup k síti internet a je třeba použít internetový prohlížeč. Pro přístup k obsahu dokumentů uložených na internetových stránkách Společnosti je třeba mít software umožňující prohlížení souborů ve formátu PDF.

(11) Rizika spojená s investováním do Investičních fondů: Společnost nemůže zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými aktivy, do nichž Investiční fondy investují, v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných aktiv, a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, hodnota investice může v čase kolísat a návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená konkrétním Investičním fondem v předchozích obdobích. Detailní informace o rizicích spojených s investováním do Cenných papírů jsou upraveny ve statutu každého příslušného Investičního fondu.

(12) Vázaný zástupce a investiční zprostředkovatel: V souladu s níže uvedeným ustanovením čl. III. odst. (1) může Společnost při poskytování svých služeb spolupracovat s investičními zprostředkovateli (kteří mohou spolupracovat s vlastními vázanými zástupci), nevyužívá však vlastní vázané zástupce.

(13) Poučení o možnosti či nemožnosti odstoupit od Smlouvy: V souladu s níže uvedeným ustanovením čl. VII. odst. (1) a vzhledem k tomu, že cena poskytovaných služeb závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Společnosti, resp. že cena finančních služeb závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Společnost nemůže ovlivnit, jako jsou služby k devizovým hodnotám a investičním nástrojům, Klient není oprávněn odstoupit od Smlouvy, jejíž součástí je žádost o vydání Cenných papírů, bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy.

(14) Poučení o právu každé ze smluvních stran ukončit předčasně nebo jednostranně závazek ze Smlouvy: Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí, a to v souladu a za podmínek uvedených ve Smlouvě. K jednostrannému ukončení závazkového vztahu mezi Klientem a Společností ze strany Klienta – vlastníka Cenných papírů – dojde rovněž v případě odkupu všech Klientem vlastněných Cenných papírů a při současném splnění podmínek níže popsaných v čl. VII. odst. (4). Statut každého konkrétního Investičního fondu rovněž uvádí postup v případě zániku Investičního fondu.

(15) Náklady na prostředky komunikace na dálku: Uzavření Smlouvy prostředky komunikace na dálku není spojeno se zvláštními náklady, kromě nákladů na ověření podpisu a totožnosti Klienta a poštovného v souvislosti s doručením podepsané Smlouvy Společnosti.

(16) Základní údaje o zdanění: Společnost svým Klientům neposkytuje daňové poradenství, a proto upozorňuje Klienty, že každou jednotlivou situaci je třeba konzultovat s daňovým poradcem. Společnost proto doporučuje, aby se Klienti vždy poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových důsledcích koupě, prodeje a držení Cenných papírů a přijímání kapitálových výnosů podle daňových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje Cenných papírů mohou být zdaněny. Další údaje o zdanění obsahují také statuty jednotlivých Investičních fondů.

(17) Označení členského státu EU, jehož právní předpisy bere Společnost za základ pro vytvoření vztahů s Klientem: Společnost, její činnost i veškerá smluvní dokumentace podléhá právním předpisům České republiky a přímo použitelným právním předpisům Evropské unie.

(18) Rozhodné právo a příslušnost soudu: Právem rozhodným pro řešení případných sporů mezi Klientem a Společností je české právo. V případě přeshraniční distribuce Investičních fondů obhospodařovaných nebo administrovaných Společností se závazkové vztahy se spotřebiteli řídí právním řádem příslušného členského státu, ve kterém dochází k přeshraniční distribuci, ledaže právo České republiky poskytuje spotřebiteli lepší ochranu jeho práv. Soudní příslušnost pro řešení sporů se řídí právními předpisy upravujícími soudní příslušnost dle rozhodného práva.

(19) Subjekt mimosoudního řešení sporů mezi Klientem a Společností: V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má Klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi Klientem a Společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Klientem a Společností je finanční arbitr ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, Česká republika, tel.: 257042070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz. Internetové stránky finančního arbitra jsou www.finarbitr.cz. V případě klienta – kvalifikovaného investora se nejedná o spotřebitele, a proto ustanovení zákona o ochraně spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nejsou na fondy kvalifikovaných investorů aplikována. V případě přeshraničního sporu pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, které je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013.

(20) Údaj o jednacím jazyku: Společnost s Klienty jedná, poskytuje veškerou svou smluvní dokumentaci a plní informační povinnosti vůči Klientům v českém či slovenském jazyce a v případě přeshraničního nabízení Cenných papírů, Společnost s Klienty jedná, resp. poskytuje dokumentaci v úředním jazyku státu, ve kterém jsou Cenné papíry nabízeny.

(21) Způsob komunikace: Vzájemná komunikace mezi Společností a Klientem probíhá zejm. formou e-mailové komunikace, příp. telefonicky; to neplatí pro případ uzavírání, změnu či ukončování Smlouvy, ani komunikaci související s vydáváním a odkupováním Cenných papírů. Veškeré povinnosti týkající se informování Klientů ve smyslu Zákona a jeho prováděcích předpisů poskytuje Společnost Klientovi zpravidla elektronicky (na jakémkoli nosiči informací), včetně internetových stránek Společnosti a e-mailu.

(22) Poskytování informací o službách: Informace dle Zákona jsou poskytovány v rozsahu a lhůtách stanovených ve statutu příslušného Investičního fondu.

(23) Pravidla pro případ střetu zájmů: Společnost v souladu s příslušnými právními předpisy zjišťuje a řídí střety zájmů mezi Společností a jejími Klienty nebo mezi jejími Klienty navzájem; to se vztahuje také na potenciální Klienty. K předcházení střetu zájmů Společnost vypracovala vnitřní předpis, který zavádí opatření spočívající zejména v oddělení činností s možností vzniku střetu zájmů, stanovení pravidel pro obchody zaměstnanců, zákazu konkurence osob se zvláštním vztahem ke Společnosti, apod. Pokud ani přes přijatá opatření nelze zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy Klienta, sdělí Společnost předem Klientovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů, které mu řádně umožní vzít v úvahu střet zájmů. Společnost využívá k distribuci Cenných papírů investiční zprostředkovatele, jimž vyplácí provize stanovené zpravidla procentem z úplaty, kterou Společnost přijímá od Investičního fondu za výkon činnosti obhospodařování a administrace Investičního fondu a dále procentem ze vstupních poplatků z jimi zprostředkovaných investic, přičemž investiční zprostředkovatel může svým zaměstnancům či osobám v obdobném právním vztahu poskytovat peněžité či nepeněžité plnění. Podrobnější informace poskytne Společnost na požádání. V rámci pravidel pro řízení střetů zájmů Společnost zavedla také zásady pro výkon hlasovacích práv, jimiž se řídí v případě, že Společnost vykonává hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry (zejm. s akciemi či obdobnými cennými papíry představujícími podíl na obchodní společnosti nebo jiné právnické osobě), jakož i s podíly na obchodních společnostech či jiných právnických osobách, které nabyla do majetku obhospodařovaných Investičních fondů. V případě, že osoba, která se má valné hromady či obdobného orgánu právnické osoby účastnit a hlasovat na ní za obhospodařovaný Investiční fond, nemůže současně hlasovat i jménem svým nebo jménem jiného akcionáře či společníka takové právnické osoby. To neplatí, pokud představenstvo Společnosti udělilo takové osobě písemné pokyny stran hlasování a současně v dostatečném časovém předstihu před konáním příslušné valné hromady či obdobného orgánu právnické osoby zveřejnilo, že osoba, která bude na tomto orgánu jménem Společnosti hlasovat, může být ve střetu zájmů. Společnost při své činnosti nepřijímá pobídky.

(24) Údaj o Garančním fondu: Společnost není ve vztahu k obhospodařování a administraci Investičních fondů účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, ani jiného garančního fondu.

I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

(1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Cenných papírů se řídí Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami, statutem příslušného Investičního fondu a obecně závaznými právními předpisy. Právo Klienta na ochranu spotřebitele ve smyslu příslušných právních předpisů státu, ve kterém jsou Cenné papíry nabízeny, tímto ustanovením není dotčeno.

(2) Předpokladem pro nabytí Cenných papírů Klientem je uzavření Smlouvy mezi Klientem a Společností.

II. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Následující pojmy uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách s velkými počátečními písmeny mají pro potřeby Smlouvy a těchto Obchodních podmínek dále uvedený význam:

„AML předpisy“ se rozumí zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

„Bankovním účtem Klienta“ se rozumí účet Klienta vedený u banky nebo jiné finanční instituce, který je uvedený ve Smlouvě, pomocí kterého Klient zasílá peněžní prostředky na Bankovní účet Společnosti.

„Bankovním účtem Společnosti“ se rozumí účet vedený u banky nebo jiné úvěrové instituce, který je uvedený ve Smlouvě nebo Klientovi Společností písemně oznámený pro účely přijímání peněžních prostředků od Klienta, přičemž platí, že tento účet není pro Klienta úročen.

„Cenným papírem“ se rozumí cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který představuje účast Investora na Společností obhospodařovaném a/nebo administrovaném Investičním fondu, resp. podfondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze Zákona nebo statutu, přičemž Investiční fond může vydávat různé třídy zaknihovaných cenných papírů.

„Cílovou částkou“ se rozumí součin částky, na kterou zní jeden Dílčí pokyn TP, a celkového počtu časových intervalů podle Trvalého pokynu (odstavec (2) článek IV., odstavec (2) článek V.).

„CRS“ se rozumí zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. „Investičním fondem“ se rozumí investiční fond, resp. podfond ve smyslu Zákona.

„Investorem“ se rozumí osoba, která je vlastníkem Cenných papírů Investičního fondu.

„Klientem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která se Společností uzavírá Smlouvu.

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky. „Politicky exponovanou osobou“ se rozumí fyzická osoba ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

„Produktem“ se rozumí Klientem zvolený konkrétní pokyn k investici do jednotlivě určeného druhu Cenného papíru či složený pokyn k investici do více druhů Cenných papírů v dopředu určených poměrech a za předem dohodnutých podmínek. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ (OP-VOPL-2301) (účinné ode dne 1. ledna 2023)

„Průkazem totožnosti“ se rozumí doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

„Sazebníkem“ se rozumí dokument označený „Sazebník poplatků a další parametry“.

„Sdělením klíčových informací“ se rozumí souhrn základních informací o Investičním fondu, který obsahuje stručné základní charakteristiky Investičního fondu, nezbytné pro pochopení povahy a rizik spojených s investováním do tohoto Investičního fondu, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi, a který byl vypracován v souladu se Zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

„Smlouvou“ se rozumí rámcová smlouva o vydávání a odkupování Cenných papírů uzavřená mezi Společností a Klientem.

„Smluvní dokumentací“ se rozumí Smlouva a Obchodní podmínky, popřípadě i další dokumenty nutné k uzavření Smlouvy.

„Společností“ se rozumí INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20668. „Zahraničním klientem“ se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, či právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.

„Zákonem“ se rozumím zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

„Žádostí o odkup cenných papírů“ se rozumí písemná žádost o odkup (zpětný odkup) Cenných papírů ve formě standardizovaného tiskopisu Společnosti.

„Žádostí o vydání cenných papírů“ se rozumí písemná žádost o vydání Cenných papírů ve formě standardizovaného tiskopisu Společnosti.

III. SMLOUVA

UZAVŘENÍ SMLOUVY PŘI JEDNÁNÍ

(1) Společnost jedná při uzavírání Smlouvy prostřednictvím obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů nebo jiných osob, snimiž uzavřela smlouvu o spolupráci (dále jen „zástupce Společnosti“). Nabízení investic do Investičních fondů, jejichž obhospodařování a administraci vykonává Společnost, vykonávají spolupracující investiční zprostředkovatelé. Není-li výslovně dohodnuto jinak, podepisuje návrh Smlouvy Klient jako první s tím, že následně předá návrh Smlouvy zástupci Společnosti. Při podepisování Smlouvy za přítomnosti zástupce Společnosti lze Smlouvu podepsat i prostřednictvím vlastnoručního podpisu do elektronického souboru digitálním perem za pomoci tabletu, či snímací podložky tabletu. Podpis Klienta na návrhu Smlouvy může být v případě uzavírání Smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků nahrazen jiným souhlasným projevem vůle, např. postupem, kdy Klient potvrdí jím činěný návrh Společnosti na uzavření Smlouvy vyplněním unikátního kódu, který Společnost vygeneruje a zašle Klientovi prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo uvedené Klientem (dále jen „SMS potvrzení“); obdobně může i zástupce Společnosti nahradit svůj podpis na návrhu Smlouvy výše uvedeným způsobem, tedy postupem, kdy zástupce Společnosti vyplní do návrhu Smlouvy unikátní kód, který Společnost vygeneruje a zašle zástupci Společnosti prostřednictvím SMS zprávy na jím uvedené telefonní číslo. Smlouva je uzavřena a stává se účinnou přijetím jejího návrhu Společností, tj. poté, co zástupce Společnosti doručí Společnosti originál Smlouvy, který neobsahuje žádné chyby a nedostatky. V případě postupu za využití SMS potvrzení je Smlouva uzavřena a stává se účinnou zasláním potvrzení o uzavření Smlouvy Společností na e-mail Klienta uvedený v návrhu Smlouvy.

(2) Při uzavírání Smlouvy ověří zástupce Společnosti identifikační údaje Klienta uvedené ve Smlouvě. Klient – fyzická osoba, prokazuje svou totožnost platným Průkazem totožnosti. Klient – právnická osoba, je povinen předložit originál výpisu z obchodního rejstříku, který není starší více než 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Fyzická osoba jednající jménem Klienta – právnické osoby, je povinna prokázat svou totožnost platným Průkazem totožnosti.

(3) Uzavírá-li Smlouvu jménem Klienta na základě plné moci jeho zástupce, je zástupce povinen předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem Klienta a prokázat svou totožnost platným Průkazem totožnosti. Plná moc k uzavření Smlouvy nesmí být starší více než 3 měsíce.

(4) Klient je povinen zajistit, aby jeho zástupce udělil Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve formě vyžadované Společností.

(5) Zástupce Společnosti je oprávněn před uzavřením Smlouvy provést identifikaci a kontrolu Klienta dle AML předpisů, a to postupy stanovenými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti, a dále zjistit všechny potřebné informace za účelem plnění povinností dle CRS. Klient je povinen poskytnout zástupci Společnosti veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace a kontroly dle AML předpisů a poskytnout veškeré informace vyžadované CRS. Klient je dále povinen informovat Společnost o veškerých změnách týkajících se jeho osobních údajů, jakož i dalších údajů, které Společnost od klientů vyžaduje na základě AML předpisů.

(6) Společnost není povinna Smlouvu s Klientem uzavřít, resp. je oprávněna již uzavřenou Smlouvu s okamžitou účinností ukončit, a to zejména, nikoli však pouze, neposkytne-li Klient potřebnou součinnost k provedení identifikace a kontroly dle AML předpisů a veškeré informace vyžadované CRS, má-li Společnost pochybnost o pravdivosti či úplnosti Klientem poskytnutých informací a dokumentů, je-li Klient Společností ohodnocen vyšším rizikovým stupněm apod.

DALŠÍ PRAVIDLA UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

(7) Klient podpisem návrhu Smlouvy (včetně postupu za využití SMS potvrzení) uděluje Společnosti souhlas s tím, aby mu poskytovala Sdělení klíčových informací elektronicky, na jakémkoli nosiči informací, který umožní Klientovi uchování těchto informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě, a to též způsobem umožňujícím distanční přístup, který umožní Klientovi kdykoli využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejich účelu za podmínky, že Klientovi bude sdělena internetová adresa včetně údaje, kde na ní může Klient příslušné Sdělení klíčových informací nalézt. Klient dále uděluje Společnosti souhlas s tím, že mu bude elektronicky, a to především prostřednictvím internetových stránek Společnosti, poskytována Politika provádění obchodů, Politika střetů zájmů, Politika výkonu hlasovacích práv a případně další statutem, Zákonem či dalšími obecně závaznými právními předpisy požadované dokumenty a to zpravidla skrze odkazy umístěné v zápatí internetových stránek Společnosti.

(8) Společnost zpřístupňuje na svých internetových stránkách Sdělení klíčových informací a úplné znění statutů Investičních fondů obhospodařovaných a/nebo administrovaných Společností, jejich výroční a pololetní zprávy, mají-li být vyhotovovány, Sazebník, informace o historické výkonnosti Investičních fondů a další informace týkající se Investičních fondů.

(9) Není-li Klient plně svéprávný, musí být Společnosti vedle zplnomocnění doloženo také schválení jednání soudem, jde-li o jednání při správě jmění Klienta překračující rámec běžné záležitosti při správě tohoto jmění. Má se za to, že jednáním překračujícím rámec běžné záležitosti při správě jmění je jednání směřující k ukončení Smlouvy, upsal-li Klient Cenné papíry přesahující částku 25.000,- Kč (resp. 1.000,- eur v případě investice v eurech), nebo požádal-li o odkoupení Cenných papírů přesahující částku 25.000,- Kč (resp. 1.000,- eur v případě investice v eurech). Jde-li o nezletilého Klienta, který nenabyl plné svéprávnosti, může Společnost, v případě jednání směrující k ukončení Smlouvy, upsal-li Klient Cenné papíry nepřesahující částku 25.000 Kč (resp. 1.000,- eur v případě investice v eurech), nebo požádal- -li o odkoupení Cenných papírů nepřesahující částku 25.000 Kč (resp. 1.000,- eur v případě investice v eurech), požadovat souhlas druhého z rodičů nezletilého Klienta s tímto jednáním; to neplatí, je-li Společnosti doložena úprava rodičovské odpovědnosti k nezletilému Klientovi toto vylučující nebo schválení jednání za nezletilého Klienta soudem. Částky v tomto odstavci uvedené se posuzují v součtu za všechna jednání za Klienta učiněná za posledních 6 měsíců. Tímto odstavcem není dotčeno právo Společnosti na individuální posouzení jakéhokoliv jednání za Klienta vůči Společnosti. Investice Klienta, který není plně svéprávný, do investičních fondů kvalifikovaných investorů se nepřipouští.

IV. VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

(1) Po uzavření Smlouvy může Klient žádat o vydání Cenných papírů Investičních fondů uvedených ve Smlouvě. Aktuální seznam Investičních fondů obhospodařovaných a/nebo administrovaných Společností, jejichž Cenné papíry je Klient oprávněn upisovat, Sdělení klíčových informací a úplných znění statutů, je k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese www.investika.cz.

(2) Společnost vydá Cenné papíry Klientovi, který uzavřel Smlouvu, a to na základě Žádosti o vydání cenných papírů, která má formu pokynu k úpisu Cenných papírů, a to buď jednorázově (dále jen „Jednorázový pokyn“) nebo formou pravidelného upisování Cenných papírů v určitých časových intervalech (kalendářní měsíc nebo kalendářní rok) až do dosažení Cílové částky (dále jen „Trvalý pokyn“ a pokyn v rámci jednoho časového intervalu podle Trvalého pokynu dále jen „Dílčí pokyn TP“). Žádost o vydání cenných papírů obsahující Trvalý pokyn musí obsahovat také určení časového intervalu a Cílové částky; není-li časový interval určen, platí, že je jím kalendářní měsíc. Žádost o vydání cenných papírů může být obsažena přímo ve Smlouvě nebo může být podána formou zvláštního standardizovaného formuláře, jehož vzor je k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese www.investika.cz. Žádost o vydání cenných papírů musí obsahovat náležitosti, které vyžaduje statut příslušného Investičního fondu. U některých Investičních fondů mohou být Cenné papíry upisovány pouze formou Jednorázového pokynu.

(3) Jednorázový pokyn může být – za podmínek stanovených statutem daného Investičního fondu – podán též formou převodu peněžních prostředků ve prospěch Bankovního účtu Společnosti vedeného pro daný Investiční fond (dále jen „Pokyn platbou“); k vydání Cenných papírů se pak Žádost o vydání cenných papírů nevyžaduje. Trvalý pokyn může být dán pouze v Žádosti o vydání cenných papírů.

(4) Trvalý pokyn může Klient kdykoli ukončit nebo změnit; uhrazený vstupní poplatek se v takovém případě nevrací. Změnou Trvalého pokynu se rozumí změna částky, na kterou zní Dílčí pokyn TP, změna časového intervalu nebo změna Cílové částky. Účinky ukončení nebo změny nastávají pracovním dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o tom Společnosti, ledaže Klient v oznámení uvede pozdější datum účinnosti. Společnost je oprávněna požadovat, aby podpis Klienta na oznámení byl úředně ověřen. Dojde-li ke změně Trvalého pokynu, jejímž následkem bude zvýšení Cílové částky, je Klient povinen doplatit předplacený vstupní poplatek. Nedoplatí-li Klient předplacený vstupní poplatek spolu s první platbou následující po datu účinnosti změny Trvalého pokynu, je Společnost oprávněna strhnout doplatek předplaceného vstupního poplatku z prvních plateb uhrazených Klientem po datu účinnosti změny Trvalého pokynu.

(5) Klient hradí ve prospěch Bankovního účtu Společnosti peněžité platby tak, aby na něm byl vždy takový zůstatek peněžních prostředků, který umožní realizaci vydaných pokynů k vydání Cenných papírů a úhradu příslušných poplatků a náhrad nákladů. Vydal-li Trvalý pokyn k vydání, Klient až do dosažení Cílové částky hradí ve prospěch Bankovního účtu Společnosti platby nejméně ve výši částky, na kterou zní Dílčí pokyn TP, a to vždy nejpozději do konce příslušného kalendářního měsíce nebo kalendářního roku (v závislosti na časovém intervalu Trvalého pokynu) počínaje kalendářním měsícem nebo kalendářním rokem, ve kterém byl Trvalý pokyn vydán.

(6) Ve variabilním symbolu plateb ve prospěch Bankovního účtu Společnosti musí být uvedeno číslo Smlouvy. Je-li na Bankovní účet Společnosti připsána platba, která není takto označena, platí, že byla připsána dnem, kdy byla identifikována jako platba náležející ke Smlouvě. Společnost není povinna činit kroky k identifikaci plateb připsaných na Bankovní účet Společnosti, které nejsou řádně označeny.

(7) Byla-li platba připsaná ve prospěch Bankovního účtu Společnosti identifikována jako platba náležející ke Smlouvě, ale neshoduje-li se s pokynem uvedeným v platné Žádosti o vydání cenných papírů, postupuje Společnost následovně, nedohodne-li se s Klientem ve Smlouvě jinak:
a) je-li v okamžiku připsání peněz podána pouze platná Žádost o vydání cenných papírů pouze na Jednorázový pokyn a platba byla připsána na Bankovní účet Společnosti určený pro Trvalý pokyn, bude připsaná částka použita k úpisu Cenných papírů v souladu s platnou Žádostí o vydání cenných papírů dle platného Sazebníku,
b) je-li v okamžiku připsání peněz podána pouze platná Žádost o vydání cenných papírů pouze na Trvalý pokyn a platba byla připsána na Bankovní účet určený pro Jednorázový pokyn, bude připsaná částka považována za Pokyn platbou a použita k Jednorázovému pokynu k úpisu Cenných papírů, dle platného Sazebníku,
c) je-li v okamžiku připsání peněz podána neúplná nebo z jiného důvodu neplatná Žádost o vydání cenných papírů pouze na Trvalý pokyn, bude připsaná částka považována za Pokyn platbou a použita k Jednorázovému pokynu k úpisu Cenných papírů dle platného Sazebníku.

(8) Liší-li se částka skutečně připsána ve prospěch Bankovního účtu od hrubé částky k investování uvedené v platné Žádosti o vydání cenných papírů, má se za to, že hrubou částkou k investování je částka, která byla skutečně připsána ve prospěch Bankovního účtu, není-li ve Smlouvě, v Žádosti o vydání cenných papírů či ve statutu příslušného Investičního fondu uvedeno jinak. To neplatí pro případy, u nichž byl v písemném Jednorázovém pokynu k úpisu (není-li ve Smlouvě uvedeno jinak) stanoven vstupní poplatek odchylný od Sazebníku, kdy se pro část připsané platby přesahující hrubou částku k investování použije vstupní poplatek dle platného Sazebníku, nedohodne-li se Klient se Společností písemně jinak. Bude-li dosažena Cílová částka, budou zbylé peněžní prostředky připsané na Bankovní účet použity k Jednorázovému pokynu k úpisu není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Byl-li zadán Pokyn platbou bez platné písemné Žádosti o vydání cenných papírů, bude připsaná částka použita k Jednorázovému pokynu k úpisu se vstupním poplatkem dle platného Sazebníku (není-li ve Smlouvě uvedeno jinak). Zašle-li Klient více plateb ve výši přesahující minimální hodnotu investice na příslušný Bankovní účet Společnosti, v takovém případě se tyto platby neslučují a považují se za samostatnou platbu či případně za samostatný Pokyn platbou. To platí i v případě, že tyto platby budou klientem zaslány během jednoho dne.

(9) Pokud Klient nesplní podmínky stanovené pro přijetí Žádosti o vydání cenných papírů, Společnost ho vyzve k doplnění, resp. úpravě žádosti. Pokud tak Klient neučiní, nebo nebude-li možné žádost doplnit, resp. upravit tak, aby splňovala podmínky stanovené pro její přijetí, budou peněžní prostředky po uplynutí lhůty 90 dnů od jejich připsání na Bankovní účet Společnosti vráceny zpět na Bankovní účet klienta.

(10) Možnost volby varianty předplaceného vstupního poplatku u Trvalého pokynu je možná pouze v případě, že součet plánované doby (počet let) investování uvedené v Žádosti o vydání cenných papírů a aktuálního věku Klienta k datu podpisu Žádosti o vydání cenných papírů, ve které byla zvolena varianta předplaceného vstupního poplatku u Trvalého pokynu, nedosáhne 70 let. V případě, že Klient zvolí variantu předplaceného vstupního poplatku u Trvalého pokynu, ačkoliv nebudou splněny podmínky uvedené v předchozí větě, bude Společností předplacený vstupní poplatek vypočten a stržen pouze za dobu dosažení věku 70 let Klienta. U dílčích pokynů TP provedených Klientem po dosažení věku 70 let bude vstupní poplatek vypočítáván a strháván dle platného sazebníku pro standardní sazbu vstupních poplatků.

(11) Klient může podat Společnosti žádost o vrácení zaslané platby, a to tak, že žádost o vrácení zašle doporučenou poštou na adresu Společnosti. Klient je povinen tuto žádost opatřit svým úředně ověřeným podpisem. Na této žádosti je Klient povinen označil číslo účtu, na který má být tato platba vrácena. Žádosti Klienta o vrácení zaslané platby lze vyhovět pouze v případě, že taková žádost dojde Společnosti před zahrnutím takové platby do zpracování plateb v rámci výpočtu aktuální hodnoty Cenného papíru.

(12) V případě postupu za využití SMS potvrzení musí být první platba Jednorázového či Trvalého pokynu provedena prostřednictvím Bankovního účtu Klienta; v případě, že první platba bude poukázána z jiného účtu než z Bankovního účtu Klienta, je Společnost oprávněna na základě takovéto platby vydání Cenných papírů pro Klienta neprovést a poukázanou finanční částku vrátit zpět na účet, ze kterého byla poukázána.

(13) Klient může podat Společnosti Žádost o vydání cenných papírů, a to tak, že vyplněnou žádost zašle doporučenou poštou na adresu Společnosti. Klient je povinen tuto žádost opatřit svým úředně ověřeným podpisem. K Žádosti o vydání cenných papírů, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem Klienta nebo jeho zástupce, anebo nebude řádně vyplněna, Společnost nebude brát zřetel.

(14) Podpis Klienta na Žádosti o vydání cenných papírů může být v případě podání Žádosti prostřednictvím elektronických prostředků nahrazena jiným souhlasným projevem vůle, např. postupem, kdy Klient potvrdí jím činěný návrh Společnosti na vydání cenných papírů vyplněním unikátního kódu, který Společnost vygeneruje a zašle Klientovi prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo uvedené Klientem. Ustanovení čl. III odst. 1 těchto Obchodních podmínek se použije přiměřeně i při podání Žádosti o vydání cenných papírů.

(15) V případě, že Společnost obdrží od Klienta další pokyn v době, kdy původní pokyn Klienta prozatím nebyl zcela vypořádán a existuje zde rozdíl mezi vstupními poplatky u jednotlivých pokynů, bude Klientovi účtován vstupní poplatek v souladu s nevypořádaným pokynem, a to až do výše úplného vypořádání tohoto pokynu.

VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

(16) Vydávání Cenných papírů provádí Společnost v souladu se statutem příslušného Investičního fondu a obecně závaznými právními předpisy.

(17) Nevyplývá-li ze statutu příslušného Investičního fondu pro Společnost něco jiného, vydá Klientovi Cenné papíry do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne stanovení aktuální hodnoty Cenných papírů a předá je do majetku Klienta jejich připsáním na jeho majetkový účet. Cenné papíry nelze vydat, nedošlo-li k připsání peněžních prostředků na účet příslušného Investičního fondu obhospodařovaného a/nebo administrovaného Společností.

(18) Vydání Cenných papírů může být za podmínek stanovených Zákonem a statutem příslušného Investičního fondu pozastaveno.

(19) Je-li Bankovní účet Společnosti sběrným účtem Společnosti pro zasílání peněžních prostředků Klientů k investování do Produktů, nikoliv sběrným účtem příslušného Investičního fondu, jsou peněžní prostředky Klienta, které z jakéhokoliv důvodu nemohly být použity k úpisu Cenných papírů, evidovány jako peněžní prostředky k zainvestování, ke kterým Klient může následně zadat pokyn k vydání Cenných papírů či požádat Společnost o jejich vrácení.

V. ODKUPOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ ŽÁDOST O ODKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

(1) V souladu se Zákonem a statuty Investičních fondů obhospodařovaných Společností je Společnost povinna od Klienta (Investora) odkoupit jím vlastněné Cenné papíry Investičních fondů obhospodařovaných Společností. Odkoupení Cenných papírů Společnost provádí dle pravidel stanovených ve statutu příslušného Investičního fondu a v Obchodních podmínkách účinných ke dni podání Žádosti o odkup cenných papírů Klientem.

(2) Odkup Cenných papírů Investičních fondů obhospodařovaných a/nebo administrovaných Společností je realizován na základě Žádosti o odkup cenných papírů, která má buď formu jednorázového pokynu k odkoupení Cenných papírů nebo formu pravidelného odkupování Cenných papírů v určitých časových intervalech až do dosažení Cílové částky (dále jen „Trvalý pokyn k odkupu“ a pokyn v rámci jednoho časového intervalu podle Trvalého pokynu dále jen „Dílčí pokyn TPO“). Vzor Žádosti o odkup cenných papírů je k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese www.investika.cz. Pokyn k odkoupení Cenných papírů může být podán pouze v Žádosti o odkup cenných papírů. Žádost o odkup cenných papírů musí obsahovat náležitosti, které vyžaduje statut příslušného Investičního fondu. Neobsahuje-li žádost o odkup Cenných papírů stanovené náležitosti Společnost vyzve Klienta k doplnění, resp. úpravě žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud tak Klient ve stanovené lhůtě neučiní, nejpozději do 90 dnů od podání žádosti, nebo nebude-li možné žádost doplnit, resp. upravit tak, aby splňovala podmínky stanovené pro její přijetí, nebude k takové žádosti brán zřetel a pro odkup Cenných papírů bude třeba podat novou řádně vyplněnou žádost. U některých Investičních fondů mohou být Cenné papíry odkupovány pouze formou jednorázového pokynu k odkoupení Cenných papírů.

(3) Žádá-li Investor o odkoupení Cenných papírů, je v jednotlivém případě povinen požádat o odkoupení Cenných papírů ve stanoveném minimálním rozsahu uvedeném ve statutu příslušného Investičního fondu. Žádost o odkup cenných papírů obsahující Trvalý pokyn k odkupu musí obsahovat také určení časového intervalu a Cílové částky; není-li časový interval určen, platí, že je jím kalendářní měsíc.

(4) Žádosti o stažení již podané Žádosti o odkup cenných papírů lze vyhovět pouze se souhlasem Společnosti. Trvalý pokyn k odkupu může Klient kdykoli ukončit nebo změnit, a to kromě Dílčích pokynů TPO, na základě kterých již došlo k odkoupení Cenných papírů. Změnou Trvalého pokynu k odkupu se rozumí změna částky, na kterou zní Dílčí pokyn TPO, změna časového intervalu nebo změna Cílové částky. Účinky ukončení nebo změny nastávají pracovním dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o tom Společnosti, ledaže Klient v oznámení uvede pozdější datum účinnosti. Společnost je oprávněna požadovat, aby podpis Klienta na oznámení byl úředně ověřen.

(5) Neuvede-li Klient v Žádosti o odkup cenných papírů jinak, platí, že žádá vyplatit částku za odkoupené Cenné papíry převodem na Bankovní účet Klienta uvedený ve Smlouvě. V případě, že v Žádosti o odkup cenných papírů bude uveden jiný bankovní účet, než Bankovní účet Klienta uvedený ve Smlouvě, musí být taková žádost opatřena úředně ověřeným podpisem Klienta.

(6) Klient může podat Společnosti Žádost o odkup cenných papírů, a to tak, že vyplněnou Žádost o odkup cenných papírů zašle doporučenou poštou na adresu Společnosti. Klient je povinen tuto Žádost o odkup cenných papírů opatřit svým úředně ověřeným podpisem. K Žádosti o odkup cenných papírů, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem Klienta nebo jeho zástupce, anebo nebude řádně vyplněna, Společnost nebude brát zřetel.

ODKOUPENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

(7) Odkupování Cenných papírů provádí Společnost v souladu se statutem příslušného Investičního fondu a obecně závaznými právními předpisy.

(8) Odkupování Cenných papírů může být za podmínek stanovených Zákonem a statutem příslušného Investičního fondu pozastaveno.

(9) Cena za odkoupení je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu příslušného Investičního fondu

VI. EVIDENCE CENNÝCH PAPÍRŮ A PŘEVOD CENNÝCH PAPÍRŮ

(1) Cenné papíry vydávané pro příslušný Investiční fond, který obhospodařuje a administruje Společnost, se vedou v samostatné evidenci podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Tuto evidenci vede Společnost.

(2) Evidence podle odst. (1) se vede na majetkových účtech Klientů. Pro každou Smlouvu Klienta je veden jeden majetkový účet.

(3) Klient bere na vědomí, že v případě, že mu budou Společností vydány Cenné papíry pro příslušný Investiční fond v nesprávném počtu, je Společnost oprávněna provést následně po zjištění této skutečnosti příslušnou změnu i bez předchozího souhlasu Klienta na příslušném majetkovém účtu Klienta, kterou bude předchozí nesprávnost napravena.

(4) Převod Cenných papírů na jiného Investora příslušného Investičního fondu obhospodařovaného a/nebo administrovaného Společností je realizován na základě Žádosti o převod cenných papírů. Vzor Žádosti o převod cenných papírů je k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese www.investika.cz. Pokyn k převodu Cenných papírů může být podán pouze v Žádosti o převod cenných papírů. Pro převod Cenných papírů se dále použije přiměřeně odst. (4) a (6) čl. V. Obchodních podmínek.

VII. ZÁNIK SMLOUVY

(1) Vzhledem k tomu, že cena poskytovaných služeb závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Společnosti, resp. že cena finančních služeb závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Společnost nemůže ovlivnit, jako jsou služby k devizovým hodnotám a investičním nástrojům, Klient není oprávněn odstoupit od Smlouvy, jejíž součástí je Žádost o vydání cenných papírů, bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy.

(2) Podmínky, za nichž je Klient oprávněn ukončit Smlouvu v případě změny Obchodních podmínek, vymezuje Smlouva. Smlouva také vymezuje podmínky, za nichž je Společnost oprávněna Obchodní podmínky změnit.

(3) Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne, nedojde-li po dobu 2 (dvou) let ode dne jejího uzavření k připsání peněžních prostředků určených Klientem na úpis Cenných papírů na účet některého Investičního fondu obhospodařovaného a/nebo administrovaného Společností.

(4) Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne také tehdy, odkoupí-li Společnost od Klienta (Investora) všechny Cenné papíry příslušných Investičních fondů obhospodařovaných a/nebo administrovaných Společností, které byly Klientovi (Investorovi) na základě Smlouvy vydány, nebo je Společnost na základě žádosti Klienta převede na jinou osobu, a po dobu 2 (dvou) let ode dne převodu posledního odkoupeného či převáděného Cenného papíru z majetkového účtu Klienta (Investora), nedojde k připsání peněžních prostředků určených Klientem (Investorem) na úpis Cenných papírů na účet některého Investičního fondu obhospodařovaného a/nebo administrovaného Společností.

(5) V případě zániku Smlouvy není Klient oprávněn upisovat Cenné papíry příslušných Investičních fondů obhospodařovaných a administrovaných Společností. Klient je povinen dát pokyny k obstarání prodeje nebo převodu investičních nástrojů evidovaných na majetkovém účtu Klienta nejpozději společně s projevem vůle ukončit Smlouvu, resp. do 10 (deseti) dnů od dojití projevu vůle k ukončení vyjádřenou Společností. Společnost v takovém případě postupuje v souladu se Zákonem, statuty a přiměřeně pravidly, stanovenými pro odkoupení Cenných papírů, v Obchodních podmínkách, účinných ke dni podání žádosti Klienta o zpětné odkoupení či převod Cenných papírů. Nedá-li Klient pokyny k obstarání prodeje nebo převodu Cenných papírů evidovaných na majetkovém účtu Klienta nejpozději společně s jeho projevem vůle ukončit Smlouvu, má se za to, že Klient dal dne následujícího po uplynutí lhůty 10 (deseti) dnů od dojití projevu vůle Klienta ukončit Smlouvu, Žádost o odkup cenných papírů, a to ve vztahu ke všem Cenným papírům vydaným na základě zaniklé Smlouvy. Nedá-li Klient pokyny k obstarání prodeje nebo převodu investičních nástrojů evidovaných na Účtu vlastníka nejpozději do 10 (deseti) dnů od dojití projevu vůle k ukončení vyjádřenou Společností, má se za to, že Klient dal dne následujícího po uplynutí lhůty 10 (deseti) dnů od dojití projevu vůle k ukončení vyjádřenou Společností, Žádost o odkup cenných papírů, a to ve vztahu ke všem Cenných papírů vydaným na základě zaniklé Smlouvy. Odkoupení Cenných papírů Společnost provádí dle pravidel stanovených ve statutu a v Obchodních podmínkách účinných ke dni podání Žádosti o odkup cenných papírů Klientem.

VIII. ZAHRANIČNÍ KLIENTI

(1) V případě Klientů - zahraničních subjektů požaduje Společnost předložení Průkazů totožnosti a dalších dokladů vystavených příslušným státem původu zahraničního subjektu.

(2) Výpis Klienta - zahraniční právnické osoby z obchodního rejstříku nebo jiného registru v zemi, kde má právnická osoba sídlo, musí obsahovat: obchodní jméno, právní formu, sídlo, identifikační číslo (číslo zápisu) a den vzniku právnické osoby, označení statutárních orgánů a způsob jejich jednání a podepisování za právnickou osobu. Pokud předložený výpis nebude obsahovat uvedené údaje, je Klient povinen předložit doklady, které budou tyto údaje obsahovat, např. zakládací listinu, stanovy atd.

(3) V případě zahraničních veřejných listin musí být originály těchto dokladů opatřeny vyšším ověřením příslušných orgánů státní správy státu, ve kterém byly vydány (apostila nebo superlegalizace). Vyšší ověření se nevyžaduje, má-li Česká republika s příslušnou zemí uzavřenu smlouvu o právní pomoci, která obsahuje ujednání o vzájemném uznávání veřejných listin.

(4) Nabídka, prodej nebo koupě Cenných papírů Investičních fondů obhospodařovaných a/nebo administrovaných Společností jsou v některých zemích omezeny zákonem. Cenné papíry Investičních fondů obhospodařovaných a/nebo administrovaných Společností takto zejména nejsou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty či daňovými rezidenty Spojených států amerických.

IX. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

(1) Klient se zavazuje informovat Společnost o veškerých podstatných změnách, které se ho týkají jako Klienta Společnosti, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se o nich sám dozví. Těmito změnami se rozumí zejména změny zapisované do obchodního rejstříku, změny identifikačních údajů, uváděných v Průkazu totožnosti, změny bankovního spojení apod.

(2) Písemnosti mohou být doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence, osobním předáním nebo elektronickou poštou. Elektronickou poštou není možné provádět změny údajů Klienta, změny nebo ukončení Smlouvy, vyjma oznámení změny Obchodních podmínek Společností. Není-li možné písemnost zasílanou poštou doručit na poslední Klientem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena 5. (pátý) pracovní den po jejím odeslání Klientovi prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě elektronické pošty se považuje informace za doručenou dnem, kdy Společnost nebo Klient obdrží potvrzení o přijetí zprávy na svou e-mailovou adresu, nejpozději však do 24.00 prvního pracovního dne bezprostředně následujícího po dni, ve kterém Společnost odeslala elektronickou zprávu na e-mail Klienta, resp. Klient odeslal elektronickou zprávu na e-mail Společnosti, nebude-li prokázáno dřívější doručení.

(3) Klient odpovídá za včasné informování Společnosti o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty, a to včetně elektronické pošty.

(4) Klient je povinen činit veškerá právní jednání vůči Společnosti formou zvláštních standardizovaných formulářů, jejichž vzory jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetové adrese www.investika.cz. To neplatí v případě, kdy Společnost takový formulář nenabízí. Některé formuláře mohou obsahovat požadavky na úřední ověření podpisu nebo jiný způsob ověření identity Klienta.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

(1) Těmito Obchodními podmínkami se řídí Smlouva.

(2) V případě rozporu mezi ujednáními těchto Obchodních podmínek a ujednáními statutů Investičních fondů obhospodařovaných a/nebo administrovaných Společností nebo Smlouvou, mají přednost ujednání statutů příslušných Investičních fondů obhospodařovaných a/nebo administrovaných Společností nebo Smlouvy.

(3) Společnost je povinna s dostatečným předstihem před uskutečněním investice Klientovi bezúplatně poskytnout Sdělení klíčových informací a úplný statut kteréhokoli Investičního fondu obhospodařovaného a/nebo administrovaného Společností, v aktuálním znění a na požádání je Klient oprávněn bezúplatně získat také poslední uveřejněnou výroční a případně i pololetní zprávu Investičního fondu obhospodařovaného a/nebo administrovaného Společností. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle Společnosti a též na internetové adrese www.investika.cz.

(4) Společnost je oprávněna Obchodní podmínky měnit. V případě změny Obchodních podmínek je však Společnost povinna informovat Klienta alespoň 30 (třiceti) dnů předem o této změně. Klient je oprávněn změnu Obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce. Nedojde-li taková výpověď Společnosti nejpozději v den, kdy nastávají právní účinky změny Obchodních podmínek pro závazek podle Smlouvy, a není-li tento den v místě sídla Společnosti pracovním dnem, pak v nejblíže následující pracovní den, platí, že Klient změnu Obchodních podmínek přijal.

(5) Obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2023.