Zásady zpracování osobních údajů

INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04158911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668 (dále jen „Společnost“), zpracovává jakožto správce manuálně, automatizovaně, v listinné i elektronické podobě, případně v podobě audio či videozáznamu, osobní údaje subjektů údajů a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Pravidla stanovená v těchto zásadách jsou závazná také pro všechny fondy, jejichž obhospodařovatelem a/nebo administrátorem je Společnost (dále jen „Fondy), jakož i a pro všechny společnosti zvláštního určení, v nichž mají Fondy majetkovou účast (dále jen „SPV“). Provozovatelem webových stránek a mobilní aplikace, která je určena pro operační systémy iOS a Android a dostupná pouze pro klienty Společnosti – fyzické osoby (dále jen „mobilní aplikace“), je Společnost. Provoz webových stránek a mobilní aplikace probíhá na území České republiky.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů, resp. jejich zástupců, obchodních partnerů, jsou-li fyzickými osobami, zaměstnanců, uživatelů webových stránek Společnosti, uživatelů mobilní aplikace a příp. i dalších osob (dále jen „subjekty údajů“), zejm. za níže stanovenými účely, na základě právních titulů stanovených GDPR a v rozsahu nutném pro naplnění účelu, k němuž byly shromážděny:

 • Jednání o zavření a následné plnění rámcové smlouvy uzavírané s klienty Společnosti (dále jen Rámcová smlouva)

 • Jednání o uzavření a následné plnění smlouvy s obchodními partnery, jsou-li fyzickými osobami;

 • Jednání o uzavření a následné plnění pracovní smlouvy;

 • Identifikace a kontrola klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), a jeho prováděcích právních předpisů; vč. příp. zpracování kopie průkazu totožnosti; resp. dálková identifikace ve smyslu § 11 odst. 7 AML zákona, která probíhá mj. v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy skrze mobilní aplikaci prostřednictvím Bankovní identity nebo zadáním údajů ručně a nahráním dvou průkazů totožnosti;

 • Plnění oznamovací povinnosti v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní dle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 • Plnění právních povinností zaměstnavatele, zejm. povinností stanovených účetními a daňovými předpisy a s tím související předávání osobních údajů orgánům veřejné moci;

 • Whistleblowing dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zejm. přijímání oznámení o porušení nebo hrozícím porušení požadavků stanovených právními a vnitřními předpisy, posouzení oznámení, vyrozumění oznamovatele, přijetí vhodných opatření k nápravě, vedení evidence oznámení, vč. vytvoření zvukové nahrávky s oznamovatelem či záznamu zachycujícího podstatu ústního oznámení oznamovatele (na základě uděleného souhlasu);

 • Marketingové účely (na základě uděleného souhlasu, který může být mj. udělen prostřednictvím mobilní aplikace), vč. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příp. vč. předávání osobních údajů osobám propojeným se Společností (na základě uděleného souhlasu);

 • Biometrický podpis (na základě výslovného souhlasu) za účelem uzavření Rámcové smlouvy v elektronické podobě, resp. pro ověření identity, vyloučení možnosti zpochybnění pravosti podpisu a eliminaci listinných podob dokumentů s ohledem na přechod na bezpapírovou administrativu a šetření životního prostředí;

 • SMS podpis (na základě oprávněného zájmu Společnosti a v případě volby způsobu podpisu Rámcové smlouvy pomocí SMS kódu) za účelem ověření identity;

 • Nahrávání hovorů (na základě oprávněného zájmu Společnosti) za účelem zkvalitnění služeb, kontroly plnění povinností ze strany zaměstnanců Společnosti či pro uplatnění práv a právních nároků Společnosti před soudy a orgány veřejné moci;

 • Poskytování produktů a služeb, zasílání informací o produktech a službách (na základě oprávněného zájmu Společnosti) za účelem poskytování produktů a služeb, jež si klient či potenciální klient vyžádá prostřednictvím webových stránek či mobilní aplikace, a zasílání informací o produktech Společnosti a službách ve vztahu k Fondům, případně o dalším obsahu;

 • Zasílání informací o nezainvestovaných prostředcích Klientům a některým obchodním partnerům Společnosti (na základě oprávněného zájmu Společnosti) za účelem efektivnějšího investování svěřených prostředků Klientů a zabránění hromadění nezainvestovaných prostředků Klientů, včetně předávaní těchto informací investičním zprostředkovatelům, kteří jsou obchodními partnery Společnosti;

 • Registrace v mobilní aplikaci (na základě oprávněného zájmu Společnosti na ověření identity, resp. pro provedení opatření před uzavřením smlouvy), za účelem vytvoření účtu v mobilní aplikaci, k autentizaci prostřednictvím e-mailu, příp. k propojení registrace s existující smlouvou se Společností;

 • Sbírání analytických dat (na základě uděleného souhlasu) za účelem nabízení produktů a služeb skrze mobilní aplikaci; analytická data ukazují zejm., jak probíhá interakce mezi uživateli mobilní aplikace, poskytují informace o navštívených oblastech, o čase stráveném v mobilní aplikaci a o výskytu příp. problémů (chybová hlášení) a zároveň (na základě oprávněného zájmu Společnosti a subjektů údajů na správném fungování mobilní aplikace v pilotním a úvodním režimu) za účelem zajištění správného fungování mobilní aplikace v pilotním a úvodním režimu, zjištění údajů o fungování aplikace a nápravy případných nedostatků;

 • Zasílání informací investičním zprostředkovatelům (na základě splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, a na základě oprávněného zájmu Společnosti) za účelem předání informací Klientem vybranému investičnímu zprostředkovateli o jeho záměru investovat skrze mobilní aplikaci.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Společnost zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ;

 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;

 • biometrické údaje – biometrický podpis, snímek obličeje;

 • síťový identifikátor – IP adresa;

 • finanční údaje – číslo bankovního účtu;

 • údaje uvedené v dokladu totožnosti;

 • údaje, které Společnosti poskytli její klienti v rámci plnění Rámcové smlouvy a při výkonu činností, které s tímto bezprostředně souvisejí;

 • údaje o vztahu subjektu údajů ke Společnosti;

 • údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností Společnosti jakožto zaměstnavatele;

 • údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o zaměstnání ve Společnosti;

 • údaje zpracovávané na základě využívání souborů cookies;

 • údaje, které jsou obsahem nahrávaného telefonického hovoru;

 • údaje potřebné k doložení bezúhonnosti oznamovatele (whistleblowing);

 • údaje, které jsou obsahem zvukové nahrávky oznamovatele nebo záznamu, který zachycuje podstatu ústního oznámení oznamovatele (whistleblowing);

 • údaje zpracovávané v souvislosti se zpracováním analytických dat v mobilní aplikaci.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou Společností zpracovávány po dobu účinnosti Rámcové smlouvy uzavřené s klientem, resp. obecně po dobu účinnosti právního vztahu, v souvislosti s nímž jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Déle jsou osobní údaje zpracovávány jen za předpokladu, že tak stanoví právní předpis, anebo odůvodňuje-li takové zpracování potřeba či potenciál úplného vypořádání nároků ze právního vztahu uzavřeného mezi Společností jakožto správcem a subjektem údajů, resp. třetí osobou, jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje subjektů údajů. Společnost dále zpracovává osobní údaje poskytnuté na základě konkrétního souhlasu, a to po dobu v něm specifikovanou.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je k dispozici na webových stránkách Společnosti www.investika.cz. Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, resp. subjektům pověřeným k plnění úkolů ve veřejném zájmu.

MOBILNÍ APLIKACE

Společnost je provozovatelem mobilní aplikace, v rámci které zpracovává jakožto správce osobní údaje subjektů údajů a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejm. v souladu s GDPR. Společnost ve vztahu k mobilní aplikaci zpracovává osobní údaje ve smyslu těchto zásad. Zpracování je ve vztahu k provozu mobilní aplikace zároveň specifické, zejm. s ohledem na některé účely zpracování, které jsou blíže popsány výše.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Cílem cookies na webových stránkách Společnosti je vylepšit možnosti využívání stránek jejich uživateli při současném respektování ochrany soukromí. Mimo jiné jsou za tímto účelem využívány služby poskytované společností Google. Z tohoto důvodu lze níže naleznout popis používaných souborů cookies, stejně jako informace o tom, jak zabránit jejich uložení na zařízení uživatele stránek. Společnost je pro využívání cookies na svých webových stránkách povinna získat souhlas uživatele webových stránek. V případě neudělení souhlasu není žádným způsobem uživateli znemožněno užívat webové stránky Společnosti. Souhlas uděluje uživatel prostřednictvím vyskakovacího okna (tzv. cookie lišta) při první návštěvě webových stránek Společnosti. Pro využití tzv. funkčních neboli nezbytně nutných cookies není souhlas uživatele vyžadován.

Povolení / blokování cookies

Při první návštěvě webové stránky Společnosti může uživatel buď udělit hromadný souhlas k využívání všech kategorií cookies (POVOLIT VŠE), zvolit pouze nezbytně nutné cookies (POVOLIT NEZBYTNÉ) nebo vybrat jednotlivé typy cookies (NASTAVENÍ). Na webové stránce Společnosti v sekci Informace o používání cookies lze nastavení využívání cookies dodatečně měnit, tj. jednotlivé typy cookies přijmout (povolit) nebo v případě již jednou uděleného souhlasu odmítnout (zablokovat). Většina webových prohlížečů dále nabízí též možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Nastavení se u jednotlivých prohlížečů může lišit, je nutné se proto vždy řídit pokyny v nápovědě prohlížeče.

Detaily o cookies

Cookies využívané na webových stránkách Společnosti se dělí do následujících kategorií:

 1. funkční (nezbytně nutné);

 2. analytické;

 3. marketingové.

Funkční (nezbytně nutné) cookies

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky plnily své základní funkce. Nezbytně nutné cookies umožňují navigaci na stránkách a použití požadovaných prvků (např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek). Bez těchto cookies není možné poskytovat služby, které umožňují provoz webových stránek a z tohoto důvodu není pro jejich využívání vyžadován souhlas uživatele webových stránek Společnosti.

Analytické cookies

Jedná se o cookies, které shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají webové stránky. Tyto soubory cookies ukazují, jak probíhá interakce mezi návštěvníky a webovými stránkami, poskytují informace o navštívených oblastech, o čase stráveném na stránkách a o výskytu příp. problémů (chybových hlášeních). V této souvislosti může dojít k využití Vašich kontaktních údajů, a to v souvislosti s použitím nástrojů společnosti Google.  Pro využívání těchto cookies je vždy vyžadován souhlas uživatele webových stránek Společnosti.

Marketingové cookies

Tyto cookies se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní vždy pro konkrétního uživatele a jeho zájmy. Lze je také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se uživatel seznámil během návštěvy konkrétních webových stránek. V této souvislosti využívá Společnost nástroje společnosti Google. Pro využívání těchto cookies je vždy vyžadován souhlas uživatele webových stránek Společnosti.
Více informací o souborech cookies naleznete na webu https://www.aboutcookies.org/.
 

Cookies používané na stránkách Společnosti

Název cookies

Doba zpracování

Zdroj

Popis

Typ cookies

CMS-FE

Do zavření prohlížeče

Doména Společnosti

Ukládá data vycházející z chování návštěvníka

Funkční (nezbytně nutné)

SERVERID

Do zavření prohlížeče

Doména Společnosti

Identifikuje server poskytující navštěvovanou stránku

Funkční (nezbytně nutné)

_gat

10 minut

Google Analytics

Limituje počet požadavků do Google Analytics

Analytické

CMS-FE- language

24 hodin

Doména Společnosti

Ukládá nastavení jazyku stránky

Funkční (nezbytně nutné)

Název cookies

Doba zpracování

Zdroj

Popis

Typ cookies

 _gid

24 hodin

Google Analytics

Rozlišuje návštěvníka na základě jeho chování na stránce

Analytické

 _ga

2 roky

Google Analytics

Používané k sledování pohybu návštěvníka

Analytické

Cookies_notific ation

 5 let

Doména Společnosti

Cookie lišta zobrazující se do doby potvrzení

Funkční (nezbytně nutné)

ad_user_data

Google Analytics

Tato cookie shromažďuje anonymní informace o uživatelském chování na webové stránce a pomáhá analyzovat využití stránek. Tyto údaje se využívají k vylepšení uživatelské zkušenosti a optimalizaci obsahu.

Analytické

ad_personalization

Google Analytics

Tato cookie umožňuje personalizovat reklamy a obsah na základě uživatelských preferencí a chování. Slouží k zobrazení relevantních reklam a obsahu pro uživatele.

Marketingové

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekty údajů mají podle právních předpisů na ochranu osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup – subjekt údajů má právo od Společnosti jakožto správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;

 • právo na opravu – subjekt údajů má právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;

 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo, aby Společnost zlikvidovala osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny stanovené podmínky a subjekt údajů o to požádá;

 • právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby Společnost v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů;

 • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo, pokud jsou splněny stanovené podmínky, získat od Společnosti osobní údaje, které Společnosti poskytl, a předat je jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou;

 • právo vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Společnosti, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

 • právo odvolat souhlas – zpracovává-li Společnost osobní údaje subjektu údajů na základě jeho dobrovolného souhlasu, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to dopisem doručeným do sídla Společnosti nebo elektronicky na e-mail Společnosti: info@investika.cz, příp. prostřednictvím mobilní aplikace.

Upozorňujeme, že v případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Společnost oprávněna účtovat za realizaci daného práva přiměřený poplatek, případně jeho realizaci odmítnout.

V případě jakýchkoliv dotazů či stížností týkajících se zpracování osobních údajů prováděného Společností je možné se obracet přímo na Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo elektronickou poštou na adrese info@investika.cz, na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedené na internetových stránkách www.investika.cz, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 800, e-mail: posta@uoou.gov.cz.