Pro Investory

 • Nízká počáteční investice a jednoduchá struktura
 • Fyzická hmatatelnost aktiv fondu
 • Konzervativní produkt, který se stává alternativní formou spoření na penzi a možností, jak své prostředky ochránit reálnými a hmatatelnými aktivy
 • Dlouhodobé nájemní smlouvy v komerčních nemovitostech opatřené inflační doložkou přináší stabilní a atraktivní výnosy
 • Jedinečný investiční produkt využívající inflaci ve svůj prospěch
 • Investice do nemovitostí, která má vyšší likviditu než běžný nákup nemovitosti
 • Nulová starost se správou majetku, který je spravován profesionálním manažerem fondu
 • Diverzifikace rizika - nemovitosti fondu jsou rozvrženy do různých tipů nemovitostí v odlišných regionech. Snižuje se tak riziko volatility hodnoty podílových listů
 • Výnos nepodléhá dani z příjmu - výnos z investice do podílových listů INVESTIKA realitního fondu je po 3 letech osvobozen od daně z příjmu (vzhledem k neustále probíhajícím legislativním změnám v daňové oblasti doporučujeme tyto otázky vždy konzultovat s daňovým poradcem).
 • Členství ve fondu není nijak časově omezeno, ani nenavrhujeme povinnou dobu, po kterou s námi musíte setrvat
 • Pravidla pro nakládání s majetkem fondu upravuje zákon

Vaše investice do INVESTIKA realitního fondu je chráněna i ze zákona

 • Majetek v podílových fondech je oddělený od majetku investiční společnosti a v žádném případě se nemůže stát majetkem investiční společnosti.
 • Nakládat s majetkem fondu může investiční společnost pouze v rámci zákona upravujícího kolektivní investování.
 • Kontrolní činnost nad dodržováním povinnosti při nakládání s majetkem fondu vykonává v první řadě depozitář fondu, kterým je Česká spořitelna, a.s.
 • Činnost investiční společnosti, jakož i depozitáře podléhají také dohledu České národní banky.