Časté dotazy

Jak rychle se mohu dostat zpět ke svým peněžním prostředkům?

Po prvních 3 letech existence fondu, kdy je INVESTIKA realitní fond uzavřený a podílové listy neodkupuje, tedy od září 2018, můžete o odkup podílových listů zažádat kdykoli prostřednictvím standardizovaného formuláře. INVESTIKA realitní fond, OPF provádí odkupy jednou měsíčně, proces musí projít obchodním dnem = posledním kalendářním dnem v měsíci.

Co si představit pod pojmem nemovitostní fond?

Nemovitostní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem kupovat nemovitosti, na které by jednotliví podílníci sami nedosáhli. Výnos fondu je vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí. Investorům jsou vydávány podílové listy, díky kterým se podílejí na vlastnictví nemovitostí obsažených v portofilu, které je spravováno týmem zkušených manažerů.

Proč investovat do nemovitostního fondu?

Jako investorovi Vám bude náležet vlastnické právo k lukrativním nemovitostem v majetku fondu a výhody, které z tohoto vlastnictví plynou. Navíc jste osvobozen o starosti s jejich správou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici, je možné dosažení atraktivního výnosu. Nemovitostní fond je pro investory, kteří mají zájem investovat do nemovitostí, ale nemají prostředky na celou nemovitost někdy v řádu i miliard korun nebo případně nemají zájem o jejich přímou koupi.

Jak dlouho musím ve fondu setrvat?

Fond je především pro konzervativní investory a není vhodný pro krátkodobé investice. I přesto členství ve fondu není po přechodném tříletém období nijak časově omezeno. Doporučený investiční horizont je 5 let.

Jaké jsou poplatky z nákupu a prodeje podílových listů?

Vstupní poplatek: max.5%
Výstupní poplatek: 0%
Podrobné informace najdete v Sazebník poplatků a přehled minimálních částek a dob u INVESTIKA realitní fond, OPF“

Co vyjadřuje hodnota podílového listu?

Hodnota podílového listu se zjišťuje odečtením veškerých závazků od součtu tržní hodnoty všech vlastněných nemovitostí nebo nemovitostních společností. Pokud tento rozdíl vydělíme počtem podílových listů, výsledkem je hodnota podílového listu.

Vyplácí fond dividendy?

Fond je koncipován jako růstový, tzn., že nevyplácí dividendy a všechny výnosy jsou opět reinvestovány

Za jakou cenu jsou nakupovány nemovitosti do fondu?

Vychází se z porovnání s obdobnými akvizicemi v daném místě a čase. S tím, že jsou vyhotovovány dva znalecké posudky. Na nákup nemovitostí dohlíží vedle depozitáře fondu i výbor odborníků.

Jak často jsou aktualizovány ceny nemovitostí v portfoliu?

Ceny nemovitostí se mohou aktualizovat několikrát do roka, ale v souladu se zákonem k aktualizaci dochází minimálně dvakrát ročně.

Kým je tržní cena nemovitostí ve fondu kontrolována a aktualizována?

Aktualizaci hodnoty nemovitostí v majetku fondu či nemovitostní společnosti provádí výbor odborníků, jehož členové musí splňovat předpoklad nezávislosti, důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti s určováním hodnoty nemovitostí. Pro akvizici nemovitosti může investiční společnost vybrat za účelem jejího ocenění nezávislého znalce. Znalci jsou vybíráni ze seznamu znalců s oprávněním podle příslušných právních předpisů. Ti pak stanoví cenu nemovitosti, celý proces je pod dohledem depozitáře fondu.