Informace o Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity

Obhospodařovatel fondu: MONECO investiční společnost, a.s. -> www.monecois.cz
Administrátor fondu: INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář: Česká spořitelna a.s.
Auditor: Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád: ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF)
Frekvence oceňování a obchodování: oceňování měsíčně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, obchodování měsíčně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií
Doporučený investiční horizont: minimálně 5 let
Minimální investice: 1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak
Číslo sběrného účtu podfondu: 100056132/0800
ISIN: CZ0008045226
Měna fondu: CZK
Poplatek za administraci: 720.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu, podle toho, která z částek bude vyšší
Poplatek za obhospodařování: 1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu
Vstupní poplatek: 3%
Výstupní poplatek: výstupní poplatek se liší v návaznosti na dobu doručení žádosti o odkoupení investičních akcií a na celkovou hodnotu investičních akcií, o jejichž odkup je žádáno – detailně viz Sazebník poplatků