Broker Consulting FKI SICAV, a.s., OK Smart Opportunity podfond

OK Smart Opportunity podfond je investiční fond, který není určen ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nýbrž od kvalifikovaných investorů s pokročilými znalostmi s investováním.

Do takového fondu lze investovat pouze v případě, že si je investor vědom rizik, které s sebou investice do fondu přináší a splní limit pro minimální výši investice. Typický investor, pro kterého je investiční fond určen, je investor, který z hlediska vztahu k rizikům spojeným s investováním do investičního fondu buď preferuje investice do aktiv uvedených ve statutu fondu, nebo takovými investicemi vyvažuje své celkové investiční portfolio tvořené i jinými typy aktiv. Minimální doporučený investiční horizont je alespoň 5 let. Investor by tedy měl mít vždy k dispozici jiná likvidní aktiva, než jsou Investiční akcie Investičního fondu.

Investičním cílem Podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při signifikantně redukované volatilitě a poklesech.

Investice musí odpovídat finančnímu zázemí investora, jeho investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic. Tuto skutečnost musí investor ještě před investicí potvrdit v prohlášení, a případně musí splnit test vhodnosti.