Informace o EKONOMIKA SICAV a.s. a jeho Podfondu EKONOMIKA

Obhospodařovatel a administrátor fondu: INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář: Česká spořitelna a.s.
Auditor: Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád: ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech)
Frekvence oceňování a obchodování: Měsíčně
Doporučený investiční horizont: minimálně 3 roky
Minimální investice: 1 milion Kč (či 500 tisíc Kč při splnění podmínky, že souhrnná výše všech investic do fondů obhospodařovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činit minimálně 1 milion Kč)
Číslo účtu podfondu: 131300062/0800
ISIN: CZ0008044393
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: 3%
Výstupní poplatek: 1.rok od investice = 70%, 2.rok od investice = 60%, 3.rok od investice = 50%, 4.rok a dále = 0%
Poplatek za obhospodařování: 1,7% z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatek za administraci: 0,05% z hodnoty fondového kapitálu p.a.