Informace o fondu

Obhospodařovatel a administrátor fondu: INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář: Česká spořitelna a.s.
Auditor: Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád: ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech)
Frekvence oceňování a obchodování: obchodování na denní bázi, oceňování měsíčně (k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci), forward pricing
Doporučený investiční horizont: 5 let a více
Minimální investice: 1 milion Kč (či 500 tisíc Kč při splnění podmínky, že souhrnná výše všech investic do fondů obhospodařovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činit minimálně 1 milion Kč)
Číslo účtu fondu: 500051322/0800
ISIN: CZ0008475670
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: 3%
Výstupní poplatek: 7% po dobu 3 let od vydání odkupovaných podílových listů
Poplatek za obhospodařování: 1,2% z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatek za administraci: 0,05% z hodnoty fondového kapitálu p.a.